Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej vstupenek na živé semináře, workshopy nebo přednášky a pro užívání elektronických vzdělávacích systémů.

1. Úvod

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují veškeré závazkové vztahy společnosti Kvintech solution, s.r.o., ič 24663379 (dále jen „Kvintech“), do nichž vstupuje v souvislosti s pořádáním živých seminářů, workshopů a přednášek a také s užíváním svých elektronických vzdělávacích systémů se svými klienty a partnery.

1.2 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravenými obchodními podmínkami občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.).

1.3 Veškeré případné spory vzniklé ze smluv uzavřených podle těchto VOP mezi společností Kvintech a jeho klienty budou řešeny dle platných právních předpisů České republiky českými soudy.

1.4 Kupující podáním závazné objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

1.5 Tyto VOP jsou přístupné na webových stránkách www.mi5m.com a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce klientem.

2. Vymezení pojmů

2.1 Živé semináře, workshopy a přednášky (dále jen „kurzy“) jsou zveřejňovány na webové adrese www.mi5m.com a jsou otevřené pro přihlášení klientem.

2.2 Neveřejné kurzy jsou určeny jen pro uzavřenou skupinu, definovanou objednatelem.

2.3 Elektronické vzdělávací systémy jsou internetové stránky společnosti www.mi5m.com, online.mi5m.com, www.jsem-tvurce-sveho-zivota.cz, www.kurz-sebevedoma-zena.cz a ostatní produktové WEBy jednotlivých kurzů a programy vytvořené či spravované společností Kvintech, určené k užívání ze strany.

2.4 Klientem je právnická či fyzická osoba, která uzavřela se společností Kvintech smlouvu (přímo, či přes zprostředkovatele), jejímž předmětem je poskytování kurzů a digitálního obsahu a služeb v elektronických systémech vzdělávání.

2.5 Klientem - spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.6 Klient, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

3. Sdělení před uzavřením smlouvy (dle § 1820 Občanského zákoníku)

3.1 Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby. Neúčtují se žádné další poplatky.

3.2 Provozovatel požaduje úhradu kupní ceny před poskytnutím samotného plnění.

3.3 Ceny kurzů (dále též „kurzovné“) jsou uvedeny na webových stránkách kurzů (především na www.mi5m.com) a jsou uváděny včetně DPH a včetně veškerých dalších poplatků stanovených zákonem.

3.4 V případě, že kupující je spotřebitel a smlouva je uzavírána distančním způsobem (přes internet či telefonicky), má kupující právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen zaslat na adresu manager@mi5m.com. Spotřebitel však nemůže od smlouvy odstoupit v případě, že již zahájení přípravy na kurz započalo, tj. 7 dní před začátkem objednaného kurzu.

3.5 V případě spotřebitelské stížnosti, může spotřebitel tuto stížnost uplatnit písemně na adresu PO Box 51, 796 01 Prostějov nebo elektronicky na manager@mi5m.com.

4. Užití elektronických vzdělávacích systémů

4.1 Klient není oprávněn užít jakýmkoli způsobem elektronický vzdělávací systém (především online.mi5m.com) nebo jeho části jinak než pro vlastní potřebu v rámci objednaného kurzu. Zejména je zakázáno jeho užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu společnosti Kvintech. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu internetových stránek ze strany klientů.

4.2 Při využívání elektronických vzdělávacích systémů je nutné, aby klient disponoval webovým prohlížečem, kdy doporučovaným prohlížečem webových stránek je prohlížeč Internet Explorer, verze 11, Edge, Chrome 38 nebo Mozilla FireFox 33 (případně novější verze).

5. Objednávka

5.1 Závaznou objednávku lze učinit na webových stránkách, zaslat e-mailem, poštou nebo předat osobně obchodnímu zástupci či partnerovi společnosti Kvintech.

5.2 Řádně vyplněná objednávka je považována za návrh smlouvy. Společnost Kvintech si vyhrazuje právo odmítnout objednávku do tří dnů od jejího obdržení v případě, že:

5.2.1 ji podala osoba nebo zástupce společnosti, kteří v minulosti porušili své závazky a povinnosti vyplývající ze smlouvy uzavřené se společností Kvintech, zejména pokud nezaplatili řádně a včas sjednanou úplatu;

5.2.2 plnění dle objednávky by bylo v rozporu s obchodní politikou společnosti Kvintech nebo právními předpisy.

5.3 Po závazném potvrzení objednávky není možné údaje, zejména pak údaje o kupujícím, v zakázkovém listě ani následně vystavených daňových listech měnit.

6. Uzavření smlouvy

6.1 Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy se společností Kvintech. Veškeré náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí klient sám.

6.2 Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

6.3 Je-li klient spotřebitel, smlouva vzniká odesláním objednávky klientem – spotřebitelem a přijetím objednávky společností Kvintech. Toto přijetí společnost Kvintech neprodleně potvrdí spotřebiteli informativním e-mailem na zadaný e-mail spotřebitele, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

6.4 Není-li klientem spotřebitel, návrhem na uzavření smlouvy je odeslaná objednávka kurzu kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Kvintech klientovi s tímto jeho návrhem nebo okamžikem započetí poskytování služeb dle objednávky.

6.5 Uzavřením smlouvy klient stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

6.6 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání na webových stránkách a klient má možnost před vlastním odesláním objednávky zkontrolovat a případně opravit vyplňované údaje.

6.7 Závazné objednání zavazuje klienta k úhradě ceny kurzu.

6.8 Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových dní (dle specifikace kurzu), výukové materiály, popřípadě učebnice, využívání pomůcek a vybavení učeben při výuce. Kurzovné nezahrnuje cenu za ubytování a stravu.

6.9 Klient se zavazuje dbát pokynů lektora a organizátorů kurzu.

6.10 Klient bere na vědomí, že metoda Mi5M není náhradou lékařské péče ani lidovým léčitelstvím.

6.11 Klient, kterému byla diagnostikována psychická či psychiatrická porucha je povinen předložit potvrzení lékaře, že je schopný kurz absolvovat.

6.12 Klient může kdykoliv kurz opustit. V tomto případě žádná náhrada a ani vrácení kurzovného či jeho části klientovi nenáleží.

6.13 Uzavřená smlouva je společností Kvintech archivována za účelem jejího úspěšného splnění a je přístupná pouze společnosti Kvintech.

7. Práva a povinnosti poskytovatele

7.1 Společnost Kvintech se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky především co do termínu a rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění. Konkrétní podmínky jsou zveřejněny v seznamu kurzů na www.mi5m.com.

7.2 Výuka probíhá v průběhu celého uvedeného termínu, tzn. včetně státních svátků i ve dnech pracovního volna.

7.3 V případě že není možné výuku ze závažných důvodů zabezpečit, je firma Kvintech oprávněna zvolit náhradní způsob výuky. Kupující na to bude předem upozorněn, tedy před začátkem kurzu.

7.4 Společnost Kvintech si vyhrazuje právo na zrušení kurzu v případě nenaplnění minimální kapacity kurzu. o této skutečnosti je společnost Kvintech povinna informovat minimálně jeden den před zahájením kurzu. V tomto případě může společnost Kvintech nabídnout jiný termín kurzu a nebo vrácení kurzovného. Kurzovné se v tomto případě vrací v plné výši.

7.5 Společnost Kvintech také garantuje dodržení maximálního počtu osob v kurzu, pokud je tento počet stanoven z důvodu kvalitního zabezpečení výuky.

7.6 Společnost Kvintech si vyhrazuje právo vyloučit klienta z kurzu, který hrubým způsobem narušuje výuku (zejména nevhodné projevy, používání vulgárních výrazů, či klient jeví známky opilosti či ovlivnění jinou látkou). Kvintech také může vyloučit klienta z kurzu, který pořizuje obrazové či audio záznamu v průběhu vlastního kurzu. Ve všech těchto případech nemá klient nárok na žádnou náhradu.

7.7 Lektor a ani organizátoři kurzu nenesou žádnou zodpovědnost za špatné pochopení či špatnou aplikaci metody nebo jakékoliv zneužití metody.

8. Platební podmínky

8.1 Za poskytnuté služby náleží společnosti Kvintech odměna dle aktuální cenu kurzů platného ke dni doručení objednávky společnosti Kvintech. Ceny jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků.

8.2 Platba může být provedena ve prospěch společnosti Kvintech, případně ve prospěch jejího zprostředkovatele.

8.3 Kvintech a partneři akceptují výhradně platbu formou bankovního převodu.

8.4 Je-li zálohová platba zaplacena v jedné měně (CZK či EUR), pak doplatek se účtuje v měně zálohové platby.

8.5 Odměna je splatná na základě výzvy k platbě. Společnost Kvintech vystaví klientovi fakturu do 15 dnů od uzavření smlouvy. Faktura je splatná 7. den ode dne vystavení, pokud není dohodnuto jinak.

8.6 Kvintech si vyhrazuje právo podmínit započetí poskytování služeb uhrazením celé ceny kurzu v dohodnuté výši a dohodnutým způsobem.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1 Kvintech je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže:

9.1.1 klient je v prodlení se zaplacením odměny společnosti Kvintech;

9.1.2 klient prokazatelně poškozuje dobré jméno společnosti Kvintech, jeho partnerů nebo jeho obchodních značek.

9.2 Klient může od smlouvy odstoupit z jakéhokoliv důvodu, avšak nejpozději 10 dní před začátkem kurzu. v případě odstoupení od smlouvy 7 až 10 dní před začátkem kurzu bude účtován storno poplatek ve výši 25 % z ceny kurzu. v případě odstoupení od smlouvy v čase 3 až 6 dní před začátkem kurzu bude účtován storno poplatek 50 % z ceny kurzu. v případě odstoupení od smlouvy 0 až 2 dny bude účtován 100 % storno poplatek z ceny kurzu. Odstoupení od smlouvy je možné učinit výhradně na adresu manager@mi5m.com.

9.3 V případě, že je kupující spotřebitel a smlouva je uzavřena distančním způsobem, může od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen zaslat na adresu manager@mi5m.com. Spotřebitel však nemůže od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající splnil služby, jež jsou předmětem smlouvy. Prodávající má nárok na úhradu poměrných nákladů ve výši 25 % z ceny kurzu, pokud spotřebitel odstoupí 0 až 7 dní před začátku kurzu, protože plnění již započalo formou přípravou na kurz.

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Kvintech prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

10.2 Kvintech se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté mu klienty při užívání elektronického systému „online.mi5m.com“ nebude prezentovat, předávat ani jinak s nimi manipulovat bez souhlasu uživatele. Kvintech je oprávněn obrátit se na klienta s žádostí o ověření správnosti poskytnutých osobních údajů.

10.3 Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů společností Kvintech, a to pro účely realizace práv a povinností z uzavřené smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení klientovi. Tento souhlas může klient kdykoliv zrušit zaškrtnutím v administračním systému online.mi5m.com.

11. Závěrečné ustanovení

11.1 Odchylná ujednání mezi smluvními stranami ve smlouvě mají přednost před VOP.

11.2 Klient tímto výslovně a bez jakýchkoliv výhrad prohlašuje, že vůči společnosti Kvintech nemá žádné dluhy. v případě, že ano, klient přiloží ke své objednávce konkrétní seznam těchto dluhů.

11.3 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. září 2017

Obchodní podmínky ke stažení Soubor všeobecných obchodních podmínek ke stažení

Přihlásit k odběru